al contingut a la navegació Informació de contacte

Activació del el Pla d’Actuació Municipal per a risc d’incendis forestals en fase d’ALERTA

DIVENDRES 13 AGOST 2021

DECRET 36/2021

Atesa la informació que, des de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, han fet arribar al nostre municipi.
Vist el greu risc d'incendi forestal per la situació meteorològica existent.
Vist que s'ha activat la fase d’alerta del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).
Vist que s'ha activat el nivell 2 i 3 del Pla ALFA al nostre municipi.
Vist l’article 48.2 d) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, on es preveu que li correspon a l’alcalde l’activació dels plans de protecció civil d’àmbit municipal.
Per aquest motiu, fent ús de les facultats que ens confereix la legislació vigent

D E C R E T O
Primer. Activar el Pla d’Actuació Municipal per a risc d’incendis forestals en fase d’ALERTA mentre duri aquesta situació, que contempla, entre altres accions, les mesures de prevenció següents:
a) La transmissió dels avisos pertinents.
b) La constitució immediata del comitè d'emergència del pla, si escau.
c) L'ordre de mobilització dels grups d'actuació, si escau. d) La comunicació de l'activació del pla al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat). e) L'avís a la població,

Segon. Notificar el contingut d’aquest Decret al CECAT, a les persones i serveis implicats i publicar el present Decret a l’e-tauler (tauler electrònic), a la web municipal i fer-ne la màxima difusió possible.


L’Alcalde President,

Josep Maria Casafont Augé

Fitxers adjunts