al contingut a la navegació Informació de contacte

Projecte de condicionament dels camins rurals de Can Feliu i la Parella

“Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel vostre Ajuntament per atendre les despeses del Projecte de condicionament dels camins rurals de Can Feliu i la Parella, amb un pressupost de 105.678,33€, el president de la Diputació de Lleida, per Decret 6574, de 17 de desembre de 2019, ha acordat el següent:

DIJOUS 11 MARÇ 2021

Primer. Atorgar a l'Ajuntament de Navès una subvenció per import de 40.000,00 euros per atendre les despeses del Projecte de condicionament dels camins rurals de Can Feliu i la Parella.

Segon. Autoritzar la despesa per import de 40.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2019 052 454 7620400 subvencions en actuacions d'inversió en camins, IFS 2019- del pressupost de la Diputació de Lleida per a l'any 2019. Aquesta quantitat s'entendrà com un import cert i sense referència a un percentatge o fracció del cost total de l'activitat.

Galeria d'imatges

Document Actions